ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Συντονιστής έργου), δύο έργα τα οποία είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16.1 – 16.2 “ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ” – ΔΡΑΣΗ 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

Τα δύο εν λόγω έργα αφορούν στην εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης στην γεωργία και είναι τα παρακάτω:

1.Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος διαχείρισης αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την παραγωγή ζώων απαλλαγμένων από νοσήματα στην Κεφαλονιά , αναβίωση παραδοσιακών τυριών «BESTRUMIN».

Το δίκτυο των εταίρων που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο, μέσα από κοινές δραστηριότητες θα ενισχύσει την αγορά και την οικονομία με τον εκσυγχρονισμό της εκτροφής προβάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Βασική ιδέα είναι η καθιέρωση νέου πρότυπου διαχείρισης στο σύστημα εκτροφής προβάτων. Το νέο πρότυπο θα είναι ένα σύστημα επιλογής προβάτων βασιζόμενο σε α) γενετική αντοχή στην τρομώδη νόσο, β) γενετικούς δείκτες ανθεκτικότητας στην προϊούσα πνευμονία και γ) γενετικά χαρακτηριστικά για υψηλότερη παραγωγή γάλακτος.

2. Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος εκτροφής προβάτων και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ζάκυνθο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΦΑΡΜΕΣ».

Στο έργο αφορά στην εφαρμογή ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου για τις μικρές εκμεταλλεύσεις που θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην παραγωγή του τοπικού προϊόντος υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας (λαδοτύρι) αποσκοπεί το έργο της Ε.Ο. «Καινοτόμες Φάρμες»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Π.Ι.Ν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ