Εργαλεία Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
Στην ενότητα αυτή θα λαμβάνεται πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Ενημερωτικός Οδηγός Μέτρων και Δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (pdf 1,4mb)
Παρουσίαση του Π.Α.Α. 2014-2020 (powerpoint 990kb)
Απογραφικό Δελτίο Νεοεισερχόμενου Γεωργού Υπομέτρου 6.1 (word 55kb)
Τυπικές Αποδόσεις Καλλιεργειών για την Συμμετοχή στα Μέτρα του Π.Α.Α. (excel 350 kd)