Η εταιρεία

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί την Συμφωνία για την εθελοντική συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της παραγωγικής βάσης του πρωτογενή τομέα (Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία) της, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι της Περιφέρειας), των υπόλοιπων Θεσμικών Φορέων καθώς και επιχειρήσεων μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων, των επαγγελματιών των κλάδων Εστίασης και Τουρισμού καθώς και Κοινωνικών Φορέων με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και την βιώσιμη διαχείριση των πόρων του φυσικού της περιβάλλοντος.

Η Σύμπραξη έχει την Νομική Μορφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με βάση τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα. Την Νομική Βάση της αποτελεί το άρθρο 35 του Νόμου 4384/2016 ενώ το Νομικό Πλαίσιο της διέπεται από το άρθρο 196 του Νόμου 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 11 του Άρθρου 44 του Νόμου 3979/2011