Στόχοι της Σύμπραξης

Η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της απασχόλησης στην ύπαιθρο, η αύξηση του βαθμού διατροφικής αυτάρκειας των νησιών του ιονίου (αύξηση της παραγωγής), η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, η προστασία του καταναλωτή και της υγείας ανθρώπων και ζώων, οι δικαιότερες τιμές παραγωγού και καταναλωτή και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών μας καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών τους πόρων.